BVS vīzija ir plašākas sabiedrības interese par un iesaistīšanās vides saglabāšanā nākamajām paaudzēm. To BVS īsteno, sekmējot vides izglītības iekļaušanu skolā, atbalstot mācīšanos ārā, reālajā vidē, iesaistot visas sajūtas.

Ar Jūsu atbalstu BVS:

  • organizēs bezmaksas kursus skolotājiem par modernām un inovatīvām mācību metodēm un ar vidi un ilgtspējīgu attīstību saistītām tēmām;
  • palīdzēs skolotājiem un skolēniem piedalīties GLOBE starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, stiprinot zinātniskās izziņas un sadarbības prasmes;
  • rīkos izglītojošas radošās darbnīcas publiskos pasākumos, veicinot plašākas sabiedrības informētību par vides un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem.

Bērnu Vides skola ir sabiedriskā labuma organizācija un ziedotāji var saņemt nodokļu atlaides.

Norēķinu rekvizīti ziedojumiem

Reģistrācijas numurs 40008002940
Adrese: Ģertrūdes iela 16-14, Rīga, LV-1011
Norēķinu konts: LV45HABA000140J046933
Banka: a/s Swedbanka
Bankas kods: HABALV22