Akcija "Tīri ūdeņi tīros krastos"

Akcija skolās, 2003. gads

Aizkraukles pilsetas sakumskola
Aizkraukle
Dalibnieki: 2.c klase un audzinataja.
Izveidota "Udens un zemes avize", zimejumu konkurss "Kapec daba raud?", top makslas darbi no pudelem un avizem, laikraksta "Staburags" izveidota lappusite berniem, ekskursija uz uznemumu "Aizkraukles udens".
Talka Zvaigznupites un Daugavas krastos, ka ari "Kalna Ziedu" muzeja teritorija.

Annenieku pamatskola
Dobeles rajons
Dalibnieki: 110 skoleni, 11 skolotaji.
Nodarbiba mazpulceniem par tiras vides un tira udens nozimi. Sakopts Berzes upes krasts (0,3 km).

Asunes pamatskola
Kraslavas rajons
Zemes diena skoleni tirija Asunicas upes krastu (sakopti 300 m); devas ekskursija uz aizsargajamajiem dabas objektiem - Piloru ozolaudzi un Ezezeru.
Akcijas laika tika izveidota Asunicas upes pase un, izmantojot biologisko metodi, tika noteikta udens tiribas pakape.
Sadarbiba ar Kraslavas rajona izglitibas parvaldi, Asunas skolas Udens konkursa tika iesaistitas visas citas rajona skolas un pat Asunes pagasta iedzivotaji.

Augstkalnes vidusskola
Dobeles rajons
Dalibnieki: 203 skoleni, 20 skolotaji un vecaki.
Svetes krastu apsekosana, herbarija vaksana. Talkas laika tika sakopti Silaines muizas dzirnavu dika krasti (apmeram 2,5 m). Skrejiens ap ezeru, talkas nosleguma - spoku nakts.

Berzupes speciala internatskola
Berzupes pagasts
Dalibnieki: 72 skoleni, 8 skolotaji.
Zemes diena skoleni sakopa Berzes upes Annenieku udenskratuves krastus (ap 100 m), attirija un padzilinaja avotinu pie skolas (20 m). Kopa savakti 10 maisi ar atkritumiem.

Erglu vidusskola
Madonas rajons
Dalibnieki: 153 skoleni un 6 skolotaji.
Sakopts Pulgozna ezera krasts (0,5 km) un bralu Jurjanu muzeja apkartne (8,7 ha). Atkritumus skoleni svera ar ar muzeja eksponatu - bezmenu, rezultats - 5 kg.
Citi pasakumi: petijumi, kas dzivo un aug Ogres krastos, skoleni rakstija rajona un pagasta avizei, 8. klase izveidoja speli "Zivs" un talkas laika to novadija 2 - 5. klasem.

Erglu vidusskola
Madonas rajons
Dalibnieki: 25 skoleni, 2 skolotaji.
Sakopts Ogres upes krasts (apmeram 2 km). Savaktie atkritumi satilpa septinos 100 litru maisos.
Citi pasakumi: informativa stenda izveide, geografijas stundas tiek vakta informacija par udens nozimi un Erglu apkartnes udenstilpem. Ekskursijas uz Erglu HES, parbaudijumu trasite cela uz talkas vietu.

Gaigalavas pamatskola
Rezeknes rajons
Dalibnieki: 65 skoleni, 3 skolotaji un pagasta iedzivotaji.
Vairaki skoleni piedalijas Starptautiskaja udens solidaritates konkursa Belgijas pilseta Gila; aprakstu un zimejumu konkurss; talka pie Kreslites upes, atkritumi savakti apmeram 1 km krasta posma (2 maisi ar pudelem, papiriem un stikla lauskam), uzbuvets tiltins par upiti.

Ilguciema vidusskola
Riga
Dalibnieki: 280 skoleni, 10 skolotaji.
9. klases - projekts "Udens mana dzive"; 11. klases - literaro darbu konkurss "Mana Daugava - mans Staburags"; 6. - 9. klasem - eseju un zimejumu konkurss; ekskursija uz attirisanas iekartam Daugavgriva; 7. klases skolnieki macijas, ka noteikt udens tiribu pec udens augiem.
Talkas laika tika attiriti Bullupes krasti (2,5 km), savakti apmeram 40 maisi (4 x 100 l) ar atkritumiem.

Jersikas pamatskola
Preilu rajons
Dalibnieki: 87 skoleni, 10 skolotaji.
Sakopti Daugavas krasti (8 kg), sosejas mala (2 km), skolas apkartne, 2 autobusu pieturas. Savakti 16 maisi ar atkritumiem, galvenokart stikla un plastmasas pudeles.
Citi pasakumi: skoleni piedalijas Preilu rajona akcija "Dabas skola pie udeniem", notika aptauja par udens izmantosanu un piesarnosanu, pasakums "Kas kait man nedzivot/Pie ta tira udentina".

Jurkalnes pamatskola
Ventspils rajons
Dalibnieki: 8 skoleni un skolotaja.
Muizupites petijumi, izmantojot dabas verotaju anketas, sakopti apmeram 500 metri upites krastu, savakti 500 l atkritumu.

Karsavas 2.vidusskola
Karsava, Ludzas rajons
Dalibnieki: 8 skoleni un skolotaja. Sakopti Ritupes krasti (0,8 km), savakti apmeram 3 kg atkritumu.
Citi pasakumi: zimesana, upes iemitnieku petisana.

Karsavas mazpulks "Upe"
Karsava, Ludzas rajons
Dalibnieki: 6 skoleni, skolotaja
Informacijas vaksana par Ritupes baseina Avzenkas upi; Apsekojot Avzenku, divas vietas tika pamanita kanalizacijas udenu noplude un nelegala izgaztuve. Upes krastos dzivojoso iedzivotaju aptauja; intervija ar pilsetas domes priekssedetaja vietnieku par upes stavokli; iesniegti ierosinajumi Avzenkas piesarnojuma samazinasanai.
Tiek izstradata sadarbibas programma starp Karsavas pilsetas domi un mazpulku parveidot akciju par ilgtspejigas ricibas programmu.

Karsavas pilsetas gimnazija
Karsava
Dalibnieki: 28 skoleni un skolotaja
Akciju organizeja 8. klases skoleni. Talka tika sakopts Snitkas upes krasts (5 km), skoleni noteica udens kvalitati pec udensdzivnieku paraugiem; upes tiribas parbaudes rezultati tika iesniegti Karsavas pilsetas dome. Notika ari zimejumu izstade, miniaturu un aprakstu konkurss.

Kaunatas vidusskola
Kaunata, Rezeknes rajons
Dalibnieki: 13 skoleni un skolotaja.
Sakopts Kaunatas ezera krasts (0,5 km), savakti 7 maisi ar atkritumiem.
Citi pasakumi: tematiskas macibu stundas, uzskates materialu izplatisana.

Kraslavas pamatskola
Kraslava
Dalibnieki: 140 skoleni un 12 skolotaji.
Talka sakopts Janupites kreisais krasts (0,5 km), savakti 170 l atkritumu Izveidots informativais stends, 6. -9. klases piedalijas neklatienes konkursa; parrunas audzinasanas stundas. Zemes diena - mazpulka sacensibas "Noslepumu taka".

Kraslavas Varaviksnes vidusskola
Kraslava
Dalibnieki: 140 skoleni, 7 skolotaji.
Sakopti Solankas upes krasti (1 km) un tuvuma esosa meza josla (200m); atkritumi satilpa divas traktora piekabes, daudz stikla un plastmasas pudelu.
Citi pasakumi: dzejolu konkurss, kimijas stundas veltitas udens iepazisanai, skolenu referati par udens attirisanas metodem un hidrosferu.

Kursisu pamatskola
Kursisi, Saldus rajons
Dalibnieki: visi skolas skoleni, 12 skolotaji, vecaki un pagasta priekssedetajs.
Krustvardu miklas, dika garuma merisana, pasaku konkurss, makets "Dzivnieki Kursisu diki", plakatu konkurss, macibu pargajiens uz udens attirisanas staciju.
Nosleguma pasakuma - dika krasta sakopsana, stafete ar ekologijas elementiem apkart dikim, viktorina "Draugu celojums" - dazadi uzdevumi un speles par udeni un ta iemitniekiem, tautasdziesmu maratons, dziesmu konkurss, ugunskurss un apgalvosana. Savakti astoni 50 l maisi, galvenokart plastmasas pudeles, ari stikla pudeles u.c. atkritumi.

Kurzemites pamatskola
Butnari, Saldus rajons
Dalibnieki: 16 5. klases skoleni un skolotaja.
Zimejumu izstade, pargajiens uz Cieceres upi, upes krastu petijumi, sakopti apmeram 25 metri krasta.

Lazdonas pamatskola
Madonas rajons
Dalibnieki: 123 skoleni, 15 skolotaji, tehniskie darbinieki un vecaki, kopa 160 cilveki.
Dabaszinibu stundas referati, videofilmas, izstade "Udens piliena celojums" skolas biblioteka, 1. - 4. klasu zimejumu izstade, konkurss sakumskola "Pa dabas taku".
Vecaku un skolenu talka Jurgu kalna, Ainavu kalna, un skolenu izveidotaja izzinas taka starp Racenu un Lazdonas ezeriem.
Orientesanas sacensibas, skrejiens apkart Racenim.
Talka sakopti 1382 m krasti Lazdonas un Racena ezera.

Liepajas Ezerkrasta sakumskola
Liepaja
Dalibnieki: 370 skoleni, 18 skolotaji, 18 tehniskie darbinieki un vecaki.
Krasaina nedela - par dzives vietu starp ezeru un juru, par atbildibu pret dabu, par udens resursiem, to izmantosanu un taupisanu; konkurss klases un starp klasem par udens resursiem, augiem un dzivniekiem; dabas avizes veidosana.
Zemes diena 1. - 2. klases tirija skolas apkartni, sakopa apmeram 1 kvadratkilometru Liepajas ezera krasta un skolas dzivzoga tika staditi krumini (118) un dekorativie koki (59).
Savakti 56 50 litru maisi ar atkritumiem.

Limbazu 1.vidusskola
Limbazi
Dalibnieki: 50 skoleni, 3 skolotaji.
Bija paredzets sakopts Dunezera krastu, bet laikapstaklu del talka nenotika - skoleni vaca informaciju, kura tika izmantota informativaja stenda, zimeja zimejumus.

Litenes pamatskola
Litene, Gulbenes rajons
Dalibnieki: 12 skoleni.
Sakopti Pededzes krasti (4,4 km) - visvairak apmekleta un vispiesarnotaka teritorija. Savakti sadzives atkritumi (250 litru tilpuma).
Citi pasakumi: vides speles, instalacija no sadzives atkritumiem "Puku pukis".

Lubanas vidusskola
Lubana, Madonas rajons
Dalibnieki: 200 skoleni, 5 skolotaji.
Sakopti Aiviekstes krasti (1 km); savakti apmeram 300 kg atkritumu.
Citi pasakumi: Madonas virsmezniecibas ekologes un mezzines vaditas nodarbibas par Latvijas udenu ekologiskajam problemam un ekosistemam upju krastos, plakatu izstade, viktorinas, sakopsanas talka Lubana.

Madonas pilsetas gimnazija
Madona
Dalibnieki: 20 5. klasu skoleni, 3 skolotaji.
Eskursija uz izstadi Madonas virsmeznieciba "Kas koku valodu reiz izprast iemacisies, tas meza balsis vienmer klausisies"; Tiksanas ar Zala punkta parstavi.
sarunas, par atkritumu parstradi un "Zalo punktu" Latvija; Vienu menesi ilga akcija "Vaksim baterijas"; veselibas nedela - pecpusdiena "Dzivo zali".
Zemes diena notika talka pie Aronas upes. Turp skoleni devas ar riteniem.
Sakopts Aronas upes posms ap Biranu dzirnavam (apmeram 2 km), savakti apmeram 148 kg atkritumu, ieskaitot 72 stikla pudeles.

Materu Jura Kazdangas pamatskola
Kazdanga, Liepajas rajons
Dalibnieeki: 70 5. - 9. klasu skoleni, 5 skolotaji.
Sakopti dzirnezera krasti (apmeram 2 km) , savakti 311 kg atkritumi.
Citi pasakumi: parrunas geografijas stundas pamatskola, zimejumu izstade, ekskursija uz Boju meza muzeju, plakatu izstade, kura atteloti talkas iespaidi - savaktie atkritumi un to ietekme uz vidi.

Meiranu O. Kalpaka pamatskola
Dalibnieki: 9 skoleni, 3 skolotaji un 2 vecaki.
Sakopts Aiviekstes krasts (57 m), savakti daudz atkritumu.
Sagatavots specials pielikums skolas avizei "Kaktuss", zimejumu konkurss, domrakstu konkurss, izveidota fotografiju serija.

Mezmalas vidusskola
Jurmala
Dalibnieki: 22 skoleni, 2 skolotaji.
Divas dienas sakopti Vecslocenes upes krasti (apm. 0,8 km) un Slokas ezera krasti (150 m). Upes krastos savaktie atkritumi satilpa 50 lielos maisos, ezera krasta savaktie - astonos 50 litru maisos.
Citi pasakumi: sagatavots buklets par saldudens aizsardzibu; ekspedicijas uz Vecslocenes krastiem; skolenu projekti veltiti udens temai; ekskursija uz udens monitoringa laboratoriju.

2. Mezvidu pamatskola
Ranci, Mezvidu pagasts, Ludzas rajons
Dalibnieki: 63 skoleni, 7 skolotaji.
Sakopti Icas upes krasti (2 km) un Mezvidu parka dika krasti (0,8 km), savakti ap 80 kg atkritumu.
Citi pasakumi: zimejumu un literaro darbu konkurss, akcija "Taupisim udeni".

Natalijas Draudzinas gimnazija
Riga
Dalibnieki: 28 10. - 12. klasu skoleni, 2 skolotaji, 9 skolas darbinieki un viens absolvents.
Skolas dabaszinibu korpusa gaitenos tika izkarti plakati par akciju. Biologijas stundas par akciju tika informetas visas viddusskolas klases. Biologijas pulcina - parrunas par udenu aizsardzibu un "ko es varu darit udenu tiribas saglabasanai?".
Biologijas fakultativaja kursa LU Biologijas fakultates profesors Druvietis nolasija lekciju par algem un to nozimi udens monitoringa.
Sakopsanas talka notika biologijas nometnei izraudzitaja vieta.
Sakoptie krasti: melioracija gravis - 82 metri (5 m josla); Vaskara ezers - 83 metri (10 m tauvas josla); Tennu dikis (4 m josla); Lieknas upe 85 m (4 m plata josla katra krasta).
Kopa 1400 m krasta; savakti apmeram 150 kg atkritumu. Atkritumi tika saskiroti: dedzinamie, stikls, metals, komposts un PET pudeles. Izcirstie karkli un niedres tika izmantoti vakara aktivitatem - ugunskuram, raganu slotam.

Nicas vidusskola
Liepajas rajons
Dalibnieki: 33 skoleni, 2 skolotaji.
Sakopti Bartas upes krasti (4 km), savakti 900 litri atkritumu.
Citi pasakumi: parrunas stundas, skoleni raksta esejas, sacer dzejolus.

Osupes pamatskolas Rupsalas 546. mazpulks
Osupe, Madonas rajons
Dalibnieki: 20 skoleni un skolotaja.
Sakopts Lubanas ezera krasts (0,5 km), savakti 10 maisi ar atkritumiem.
Citi pasakumi: plakatu konkurss, Lubanas virsmezniecibas mezzines lekcija par putniem, kas majo Lubanas ezera krastos, filmas par Lubanas ezeru noskatisanas.

Pampalu pamatskola
Saldus rajons
Dalibnieki: 60 skoleni, 4 skolotaji.
Pasakumi: konkurss "Vai tu pazisti Latvijas upes un ezerus?".
Talka sakopti Zanas un Dzirnavu upites krasti (2 km).

Plavinu gimnazijas pulcins "Jaunie dabas draugi"
Plavinas, Aizkraukles rajons
Dalibnieki: 20 skoleni, 2 skolotaji.
Tika sakopti Skanstupites krast, savakti 3 200 litru maisi ar atkritumiem - plastmasas pudeles, konservu karbas, pleves, plastmasas maisini u.c.
Citi pasakmi: zimejumu konkurss, pargajiens "Udensputni", tiksanas ar vides filmu studijas operatoru Kasparu Braki.

Pudinavas pamatskolas 124. Pudinavas mazpulks
Merdzene, Ludzas rajons
Dalibnieki: 35 skoleni un skolotaja.
Sakopts Ritupes krasts (0,5 km), savakti 5 kg atkritumu.
Citi pasakumi: pecpusdiena mazpulceniem " Udens valstiba".

Pusmucovas pamatskola
Pusmucova, Ludzas rajons
Dalibnieki: 29 skoleni, 4 skolotaji.
Sakopti maksligas udenskratuves krasti (1 ha), savakts apmeram 1 kubikmetrs atkritumu.

Remtes pamatskola
Saldus rajons
Dalibnieki: 60 skoleni, 6 skolotaji.
1. - 4. klases audzinasanas stundas - parrunas par udens tiribu; dabas zinibu stundas - udens petijumi upite; 5. - 9. klases - lekcijas, parrunas; pargajiens gar Viesatas upiti; zimejumu konkurss, filmas "Vai upe ir dziva?" noskatisanas.
Talka skoleni tirija Viesatas upiti: vecakie skoleni ar grabekliem un keksiem vaca upe samestos atkritumus, jaunakie lasija zarus un pudeles upes krastos.

Rendas pamatskola
Rendas pagasts, Kuldigas rajons
Dalibnieki: 14 skoleni un skolotaja.
Sakopti Zilonisa ezera krasti (2,5 km), savakti ap 100 kg atkritumu.
Citi pasakumi: informativa stenda izveidosana, zimejumu izstade, talkas laika viktorina "Gudrinieki", udens iemitnieku petisana.

Rigas 49. vidusskola
Riga
Dalibnieki: ap 260 skolenu, 3 skolotaji.
Zimejumu konkursi un izstades; 8. klases sagatavoja darba mapes "Udens"; udens paterina petijumi gimenes.
Zemes diena skoleni attirija Babelites ezera krastus no mehaniska piesarnojuma (savaktie atkritumi satilpa apmeram 40 lielajos melnajos atkritumu maisos).

Robeznieku pamatskola
Dalibnieki: 24 skoleni, 3 skolotaji.
Udens diena sakumskola: 1. klase zime plakatus "Es dzivoju Latgale - zilo ezeru zeme"; 2. klase gatavo sienas avizi par "smuliem", 3. klase petijums ( reklama) "Taupisim udeni!"; 6. - 9. klase piedalijas neklatienes konkursa "Udens" ; 5. - 9. klases - tematiskas dabazinibu stundas, vides un udens aizsardzibai veltiti domraksti u.c. radosie darbi.
Jauno dabas draugu pulcina pargajiens gar Mateikas un Gusena ezeriem, sakopti 2,546 km ezeru krastu, savakti 2200 l atkritumu.

Rujienas vidusskola
Rujiena, Valmieras rajons
Dalibnieki: 50 skoleni, 2 skolotaji.
Sakopts Rujas upes krasts (0,5 km) vidusskolas tuvuma.
Citi pasakumi: sadarbiba ar Vilpulkas mezniecibu Meza dienas tika staditas eglites; notika tematiskas audzinasanas stundas.

Salaspils 1. vidusskola
Salaspils, Rigas rajons
Dalibnieki: 155 skoleni, 3 skolotaji.
8. klasu skoleni veidoja sienas avizes par udeni un ekologiju. 9. klase piedalijas Daugavas muzeja parka sakopsana, 10. klase sakopa Salaspils pludmali Daugavas krasta, 6. c klase sakopa Ako pieminekla apkartni.
Atkritumi - apmeram 10 maisi.

Saldus Bernu un Jaunatnes centrs
Saldus
Dalibnieki: 10 skolotaji, 2 skolotaji.
Sakopts Cieceres upes krasts (30 m) un tuveja apkartne (apmeram 300 kvadratmetri). Savakti ap 60 litri atkritumu.

Saldus sakumskola
Saldus
Dalibnieki: 320 skoleni, 24 skolotaji, 23 mezniecibas parstavji.
Skolas apkartnes sakopsanas talka, konkurss "Vai tu pazisti udeni?" , pasakums "Udens mums visapkart".

Saulkrastu vidusskola
Rigas rajons
Dalibnieki: 100 skoleni, 5 skolotaji.
Konkurss "Ko es zinu par udeni?", akcija "Garsigakais udens Saulkrastos"; udens eksperimentu nedela.
Talka Peterupes krasta gar juru, jurmala un kapu josla no Peterupes lidz Kisupei. Savakti apmeram 30 maisi ar atkritumiem.

Stacijas pamatskola
Skaista, Kraslavas rajons
Dalibnieki: 19 skoleni, 2 skolotaji.
Zemes diena gar Kurnas upes karstu (ap 300 m) un tuvejiem gravjiem tika salasiti atkritumi. Talka notika divas reizes. Atkritumi satilpa divas traktora piekabes.
Citi pasakumi: lekcijas vecako klasu skoleniem par atkritumu savaksanu un parstradi, skoleni iepazinas ar materialiem par Kurnas upi un tas piesarnojumu.

Svetciema pamatskola
Svetciems, Limbazu rajons
Dalibnieki: 110 skoleni, 10 skolotaji.
"Tira udens" nedela, izstade biblioteka "Iepazisti upes, ezerus, to floru un faunu", zimejumu izstade "Mana sapnu zivs", konkurss 1. - 4. klasem "Tautas dziesmas par udeniem", teiku konkurss 5. - 9. klasem, krustvardu miklu konkurss.
Svetciema sakopsanas talkas notika skolas apkartne, Svetupes krastos (2 km) un kapu josla; tika savakti 40 maisi ar atkritumiem.

Ugales vidusskola
Ugale, Ventspils rajons
Dalibnieki: 400 skoleni, 24 skolotaji.
Sarunas klase, udens ipasibu demonstrejumi kimijas kabineta, ekskursija uz Ugales biologiskas attirisanas iekartam, esejas "Mani piedzivojumi pie udeniem", "Es eju gar liedagu", "Es nirstu jura"; zimesanas sienas gaitenos, uz kuram starpbrizos katrs var zimet, ko grib; zimejumu konkurss "Mani piedzivojumi pie udens", eruditu konkurss 6. klasem "Hidrosfera".
Talka ar trasiti, ugunskuru un spelem par udeniem. Talka sakopti 3 km krasti - Ugales muizas diki un divi strauti, kas plust no Ugales uz Engures upi. Savakti apmeram 3 maisi ar atkritumiem.

UNESCO asocieta Staiceles pamatskola
Staicele, Limazu rajons Dalibnieki: 78 skoleni, 14 skolotaji.
Macibu ekskursija, udens tiribas pakapes novertesana.
Talka sakopti 3 km Salacas krasta.

Usmas pamatskola
Usma, Ventspils rajons
Talka sakopts Usmas ezera krasts (0,7 - 0,8 km), savaktie atkritumi aiznema pusi traktora piekabes.
Konkurss "Udens un zeme", ari zimejumu un daildarbu konkurss.

Valles vidusskola
Valle, Aizkraukles rajons
Dalibnieki: 116 skoleni, 2 skolotaji un parstavji no sabiedriskas organizacijas "Valles Puces".
Projektu nedela tika apkopoti skolas un pagasta biblioteka pieejamie materiali par udeni. Pec iepazisanas ar sabiedriskas organizacijas "Valles Puces" projektu sakopt dikmalu un labiekartot atputas vietu Valles centra, akcijas dalibnieki nolema sakopt dikmalu (0,5 km). Savakti apmeram 3 kg atkritumu. Skoleni ari turpmak velas sadarboties ar "Pucem" un piedalities udenskratuves krastu sakopsana.

Varaklanu vidusskola
Varaklani, Madonas rajons
Dalibnieki: 80 skoleni, 3 skolotaji.
Sakopti Kazevas upes krasti (2 km), savaktos atkritumus var raksturot ar vardu "daudz" , visvairak plastmasas pudelu.
Citi pasakumi: zimejumu konkurss, skolenu zinatnisko darbu lasijumi, udens temai veltitas stundas, skoleni sagatavoja informaciju novada laikrakstam.

Vitolu pamatskola
Malnavas pagasts, Ludzas rajons
Dalibnieki: 9 skoleni un skolotaja.
Sakopts Ritupes kreisais krasts (60 m), savakts apmeram spainis sadzives atkritumu.

Zanas pamatskola
Saldus rajons
Dalibnieki: 123 skoleni, 10 skolotaji.
Sakopsanas talka piedalijas visa skola. Atkritumi tika savakti 9 km gara posma Zanas upes krastos, gar skolas un Karelu diki, novadgravjiem un celmalu. Darbmacibas stundas zeni bija izgatavojusi 10 putnu burisus; talkas laika tiek tika izvietoti dabas taka "Zanas likloci".

Zvejniekciema vidusskola
Zvejniekciems, Rigas rajons
Dalibnieki: sakumskolas skoleni un 7 skolotaji.
Pasakumi: tiek vakta informacija par dzeramo udeni, pec tam ta apkopota "Udens avize"; petijumi un merijumi par udens izlietosanu, skoleni rakstija ieteikumus udens aizsardzibai "Ja es butu prezidents", zimeja plakatu.
Talka tika tirits Ages upites krasti, savakti apmeram 18 maisi ar atkritumiem.Mājaslapa atjaunota projekta „Balticseanow.info” (CB9) ietvaros
v.1.0 © videsskola.lv. 2011. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja Rixtel.