WWW adreses

Līdzīgas programmasDabas vērotāji

NatureWatch: A USDA Forest Service Nature Education
www.fs.fed.us/outdoors/naturewatch/default.htm
ASV Meža dienesta Dabas vērotāju programma aicina vērot savvaļas dabu, zivis, puķes to dabiskajās vidēs. Programmā piedalās bērni, pieaugušie, dabas mīļotāji, fotogrāfi, u.c.

Welcome to Newcastle Nature Watch
http://www.ncc.nsw.gov.au/environ/education/naturewatch/recordsheet.htm
Dabas vērotāji Austrālijā.

Krastu vērotāji

NOAA Great Lakes CoastWatch
http://coastwatch.glerl.noaa.gov
Lielo ezeru Krastu vērotāji ir Nacionālās Okeānu un Atmosfēras pārvaldes programma.

Coastwatch Eirope
www.coastwatcheurope.org
Eiropas Krastu vērotāju programma.

Coastwatch-online
http://www.noordzee.nl/coastwatch-online/english/index.html
Krastu vērotāji Nīderlandē.

Upju vērotāji

River Network
http://www.rivernetwork.org/
Nevalstiska organizācija, kas veic upju monitoringu, lai sekmētu upju aizsardzību.

The River Watch Mississippi River Basin
http://www.riverwatch.noaa.gov/
ASV Nacionālā laika prognožu biroja dati par Mississippi, Misuri, Ilionoisas un Ohaio štata upēm.

Susquehanna RiverWatch Project
www.tier.net/riverwatch/
Vides izglītības programma. Skolēni apgūst vides zinātnes pētot ūdens kvalitāti Susquehanna upē.

The Cape Fear River Watch, Inc.
http://capefearriverwatch.wilmington.org
Nevalstiska vides organizācija, kuras darbība vērta uz Cape Fear upes baseina vides aizsardzību.

Hudson Basin River Watch
www.hudsonbasin.org
Izglītības programma, kas sekmē vides zinātņu apguvi, apsekojot un pētot upju ekosistēmas.

Poultney River Watch
www.gwriters.com/prw.html
Ūdens kvalitātes pētījumi Poultney upē. Pētītāji – vietējie iedzīvotāji un skolnieki.

The Rivers of Colorado Water Watch Network
www.riverwatch.state.co.us
Kolorado upju kvalitātes monitoringa programma, kurā iesaistīti pamatskolas, vidusskolas skolēni un viņu skolotāji.

LCRA - Volunteer Monitoring
www.lcra.org/lands/wrp/edu/vm_crwnmeet.htm
Programma koordinē Kolorado upes vērotājus  - vides aktīvistus, skolotājus, skolēnu u.c. brīvprātīgos.

Vermillion River Watch
www.dakotaswcd.org/rivers/vrwmain.html
Vides izglītības programma. Tās dalībnieki - skolēni un brīvprātīgie - apseko upes, vāc datus par fizikālo, ķīmisko un bioloģisko upes stāvokli.

Narrow River Watch Program
www.narrowriver.org/watchprogram.htm
Upju monitoringa programma, kuras dalībnieki apseko upes, vāc informāciju par ūdens kvalitāti.

Meža vērotāji

Global Forest Watch
www.wri.org/gfw/
World Resources Institute lapa par pasaules mežiem -  satelītattēli, ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (GIS), kartes u..

Forest Watch
www.forestwatch.sr.unh.edu/
Studentu un zinātnieku sadarbība, kas vērsta uz Jaunanglijas mežu saglabāšanu un aizsardzību.

Boreal Forest Watch
www.bfw.sr.unh.edu/
Vides monitoringa programma vidusskolām Kanādā.

Forest Watch
www.forestwatch.org
Sabiedriska vides organizācija, kas nodarbojas ar mežu vērošanu Vermontā.

Global Forest Watch
www.globalforestwatch.org/english/
Dati un kartogrāfiska informācija par pasaules mežiem.

Forest Watch program
www.nhsgc.sr.unh.edu/outreach.html
Mežu vērotāju programma, kuras dalībnieki – pamatskolas, vidusskolas skolotāji un skolēni.

Ilgtspējīga attīstība

United Nations Sustainable Development - Agenda 21
www.un.org/esa/sustdev/agenda21.htm

Local Agenda 21 UK
www.la21-uk.org.uk
Agenda 21 Lielbritānijā – dokumenti, noderīgas saites un ziņas. Lapas mērķauditorija  - Lielbritānijas pašvaldības.

Baltic 21 network
www.ee/baltic21/
Agenda 21 Baltijas jūras reģion;  attīstības ekonomiskie, sociālie un vides  apspekti.

Agenda 21 Stokholmā
http://www.slb.mf.stockholm.se/agenda21/
Ko ilgstpējīgas attīstības labā dara Stokholmā? Stokholmieši šajā lapā var izrēķināt, kāds ir viņu mājsaimniecības “pienesums” globālajā sasilšanā.

Vides institūcijas Latvijā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
www.varam.gov

Vides valsts inspekcija
http://www.vvi.vdc.lv/
Dokumentu saraksti un dokumenti.

Valsts hidrometeoroloģijas pārvalde
http://www.meteo.lv/
Vides kvalitātes novērojumu tīkls, hidroloģisko novērojumu tīkls, meteoroloģisko novērojumu tīkls, laika ziņas.

Valsts ģeoloģijas dienests
http://mapx.map.vgd.gov.lv/geo3/

Latvijas Vides aģentūra
http://www.vdc.lv/
Latvijas Vides aģentūra īsteno valsts politiku vides, t.sk. dabas aizsardzības, informācijas nodrošinājuma jomā.

Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojs
http://www.varam.gov.lv/ivnvb/default.htm

Jūras vides pārvalde
http://www.jvp.vdc.lv/

Daugavpils reģionālā vides pārvalde
http://www.daugavpils.vdc.lv/

Jelgavas reģionālā vides pārvalde
http://www.jelgava.vdc.lv/

Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
http://195.244.148.50/

Liepājas reģionālā vides pārvalde
http://www.liepaja.vdc.lv/

Madonas reģionālā vides pārvalde
http://www.vdc.lv/madona/

Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
http://www.rezekne.vdc.lv/

Valmieras reģionālā vides pārvalde
http://www.valmiera.vdc.lv/

Ventspils reģionālā vides pārvalde
http://www.ventspils.vdc.lv/

Aizsargājamās teritorijas Latvijā

Teiču rezervāts
http://www.teici.lv/

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts
http://www.biosfera.lv/

Gaujas Nacionālais parks
http://www.gnp.lv

Ķemeru Nacionālais parks
http://www.kemeri.vdc.lv/

Vides organizācijas un projekti Latvijā un Baltijā

European Environment Information and Observation Network (EIONET)
http://eea.eionet.eu.int/

BALLERINA
http://www.baltic-region.net/index.htm
Informācija par Baltijas jūras reģiona vidi internetā.

Baltic Environmental Forum
http://www.bef.lv/
Baltijas valstu sadarbības projekts vides jomā. Pārskati par vides stāvokli Baltijas valstīs 1998. gada un 2000. gadā.

HELCOM (HELsinki COMmission)
www.helcom.fi
Baltijas jūras vides aizsardzības komisija.

Baltic Sea States Support Group (BALTINFO)
http://www.baltinfo.org/

REC (Regional Environmental Center) for Central and East European countries
http://www.rec.org/
Centrālās un Austrumeiropas valstu reģionālais vides centrs.

Pasaules Dabas fonda Latvijas nodaļa
http://www.wwf.lv/
Jūras piekrastes attīstības plāns, nenoplicinoša lauku attīstība un  mežsaimniecība Latvijā.

The Webpage of the European Sustainable Cities & Towns Campaign
http://www.sustainable-cities.org/home.html
Ilgtspējīgas attīstības īstenošana Eiropas pilsētās.

Baltic Sea web
http://www.baltic.vtt.fi/

Vides izglītība internetā
http://www.liis.lv/vi/
Bagātākais interneta resursu apkopojums par vides izglītību latviešu valodā. Resursi sakārtoti pa tēmām “datu bāzes", "vides izdevumi", "organizācijas", "interaktīva mācīšanās", "vides projekti internetā", "stundu plāni", "nodarbību apraksti".

Vides pārskati

Latvijas vides pārskati (angļu valodā) 1998., 2000. gads.
http://www.vkmc.gov.lv/soe.htm

Vides stāvoklis Latvijā 1996, 1997., 1998. gadā (angļu valodā)
http://www.vdc.lv/soe/soe_mllnm/

Vides datu centra informatīvā sistēma
http://vdc2.vdc.lv:8998/

Latvijas vides datu centra sagatavotais ziņojums par bioloģisko daudzveidību Latvijā, 2000. gads
http://www.vdc.lv/biodiv/

Mācību līdzekļi

Kas ir upe?
http://www.liis.lv/kasirupe/index.htm
Mācību materiāls internetā.
Sazarotās un rūpīgi izveidotās interneta taciņas vedina laukā – pētīt tuvējo upi. Speciālistu atbildes uz jautājumiem par upes gultni un straumi, augiem un dzīvniekiem, kas tajā mīt, ūdens kvalitāti un piesārņojumu, mēģināt noteikt tuvējās upītes tīrības pakāpi. Mājas lapā ietilpst arī bagātīgi ilustrēts ūdens dzīvnieku un ūdens augu noteicējs.

Enerģijas projekts - informācijas meklēšana  internetā
http://www.liis.lv/energija/
Mācību materiāls vidusskolēniem par informācijas meklēšanu internetā. Materiālu var izmantot fizikas vai ekoloģijas stundās, kā arī ārpusstundu nodarbībās, apspriežot ar energoresursu ražošanu un patēriņu.

Citi

Mana izziņas taka
http://www.liis.lv/takas/
Informācija par 21 skolēnu veidotu izziņas taku dažādos Latvijas rajonos, kā arī par citām takām Latvijā. Padomi izziņas taku veidošanā.

Gaisa pētnieku tīmeklis
http://www.liis.lv/gpt
Mācību projekts vides izglītībā 7.-12. klašu skolēniem, kurus interesē dabaszinību priekšmeti un informācijas tehnoloģijas. Skolēni veic pētījumus, lai noteiktu gaisa kvalitāti.

Daugavas projekts
http://www.daugava.lv
Latvijas - Zviedrijas sadarbības projekts, lai uzlabotu ūdens resursu apsaimniekošanu Latvijā.

Latvijas upju datu bāze
http://www.vertikalex.lv/laivas/upes.htm
Par smaiļošanai piemērotām upītēm

http://kayak.unitree.lv/html/lv/rivers/
Informācija makšķerniekiem un ūdenstūristiem

http://www.copeslapa.lv/
Īsi apraksti par upēm, ezeriem, zivīm.

The Baltic University Programme
http://www.balticuniv.uadm.uu.se/
Baltijas universitātes programma apvieno universitātes Baltijas reģionā. Lielāko uzmanību programma pievērš ilgtspējīgai attīstībai, vides aizsardzībai un demokrātijai.

Latvijas gliemežmīļi
http://mollusca.from.lv/

Putni Latvijā un citur pasaulē
http://www.putni.lv

Ezeru portāls
http://www.ezeri.lv/Mājaslapa atjaunota projekta „Balticseanow.info” (CB9) ietvaros
v.1.0 © videsskola.lv. 2011. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja Rixtel.