Akcija

Akcija skolās, 2004. gads

Aizkraukles pilsētas sākumskola
Aizkraukle
Akcijā piedalījās 72 skolēni.
Talkā tika sakopti 300 m Dešupītes krastu, savākti 12 l atkritumu. Atkritumi tika sašķiroti un nogādāti tam paredzētajā vietā. Info par talku bija skolas avīzē, arī Aizkraukles televīzija rādīja sižetu par talkas norisi. Zemes dienā skolēni pētīja upes krastos augošos augus, dzīvniekus, upes krastu, tad kērās pie atpūtas vietas tīrīšanas.
Atbalstītāji – Sērenes pagasta vadība, Aizkraukles rajona laikraksts “Staburags”, Aizkraukles TV, Aizkraukles autobusu parks.

Annenieku pamatskola
Dobeles rajons
Akcijā piedalījās 35 skolēni. Talkas dienā tika sakopti 500 m Bērzes upes krastu, savākti 4 maisi ar atkritumiem. Kopā ar akciju “Tīri ūdeņi tīros krastos” mazpulks organizēja arī akciju “Tīras ceļmalas manā pagastā”.
Atbalstītājs: pagasta padome noorganizēja ekskursiju talciniekiem.

Augstkalnes vidusskola
Dobeles rajons
Akcijā piedalījās 260 skolēnu. Talkā tika sakopta Svētes upe 2 km garumā, savākti ~ 60 kg atkritumu.
Informācija par akciju tika ievietota novada avīzē, izliktas afišas, tika runāts arī skolas līnijā. Vairākas klases strādāja projektu darbus par ūdeni, pētīja ūdens piesārņojumu.

Bērzgales pamatskola
Rēzeknes rajons
Akcijā piedalījās 12 skolēnu. Talkas dienā sakopa 500 m Micānu ezera krasta, savākti 260 l atkritumu
Informatīvās kampaņas ietvaros apmeklēja Rītupes izteku no Meirānu ezera – pētīja augus, dzīvniekus. arī ūdens īpašības, ūdens piesārņojumu.
Atsauksmes: “To izdarīt mums vajadzēja jau sen. Kad mēs vēl iesim kārtot pussaliņu?”.

Bērzupes speciālā internātskola
Dobeles rajons
Akcijā piedalījās 45 skolēni.
Talkas dienā sakopa 200 m Bērzes upes krastu, savāca 7 maisus atkritumu.
Skolā notika Dabas nedēļa. Sakopa gan mežu, kurā kopā ar Bikstu mežniecību uzstādīja plāksni “Šo mežu sakopa Bērzupes skolas bērni. Turēsim mežu tīru!”, gan upes krasts, gan avotiņš pie skolas.

Bērnu un jauniešu centrs “Jaunība”
Daugavpils
Akcijā piedalījās 351 skolēni no 5 pilsētas skolām un BJC “Jaunība” pulciņu bērni.
Talkas dienā tika sakopti 400 m Stropu un Gubiščes ezeru krastu, savākti 2800 kg atkritumu.

Ēveles pamatskola
Valkas rajons
Akcijā piedalījās 98 skolēni.
Talkas laikā tika sakopti 714 m Ēveles muižas ezera krasta, savākti 4 maisi ar atkritumiem. Zīmējumu konkurss ar devīzi ”Tīri ūdeņi tīros krastos”. Ūdens nozīmes, aizsardzības un racionālas izmantošanas tēmas apskatītas ķīmijas, bioloģijas, ģeogrāfijas, literatūras stundās.
Talkā – Zemes dienā – tika aicināti arī pagasta iedzīvotāji. Parka labiekārtošanas darbi tiks turpināti.
Atbalstītāji – Ēveles pagasta padome, Kārķu mežniecības darbinieki.

Iļģuciema vidusskola
Rīga
Akcijā piedalījās 315 skolēnu.
Talkā tika sakopts 1 km Buļļupes krastu, savākti 30 maisi ar atkritumiem.
Akcijas laikā vēl notika ūdensputnu uzskaites ekspedīcija Jūrmalā, “Ūdens dienas” 3. klašu skolēniem, spēle “Zveja” 12. klašu skolēniem, viktorīna “Ūdens” 6. klašu skolēniem, zīmējumu izstādes “Cilvēks un Ūdens” un “Tīri ūdeņi tīros krastos”, 11. klašu pētījums Baltijas jūras mencas, 12. klašu projekts “Mazgāšanas līdzekļu ietekme uz vidi”. Atbalstītāji A/S “Hoetika” un “Zaļais punkts”.
Atsauksmes: “Akcijas nozīme ir nenovērtējama un arī rezultāti ir pārsteidzoši, jo 2 mēnešu laikā esam paveikuši tik daudz!” atzīst akcijas organizatores Laura Ķurbe un Elīna Grospine.

Jaunjelgavas vidusskola
Aizkraukles rajons
Akcijā piedalījās 10 skolēni.
Talkas dienā tika sakopti 1 km Daugavas krasta, savākti 50 kg atkritumu. Audzināšanas stundā notika aizlūgums pie Daugavas. Skolā notika zīmējumu konkurss.

Jersikas pamatskola
Preiļu rajons
Akcijā piedalījās 97 skolēni.
Talkā tika sakopti 24 km Daugavas krastu, savāktas 2 traktora kravas ar atkritumiem.
8. klases skolēni apzināja piesārņotākās vietas pagastā un veica iedzīvotāju aptauju par atkritumu problēmu. Klašu audzinātāji savās stundās runāja par ūdeni.
Zemes dienas pasākumi: trasīte ar pieturām “Ekoloģiski tīras valsts veidošana”, dziesmas par ūdeni, zemi, gaisu, attālumu noteikšana, orientēšanās, šķēršļu pārvarēšana.
Atbalstītāji: Jersikas pagasta padome.

Jūrkalnes pamatskola
Ventspils rajons
Akcijā piedalījās 7 skolēni.
Talkas dienā tika sakopti 400 m Muižupītes krastu, savākti 600 l atkritumu.
Kampaņas laikā lielākā uzmanība tika pievērsta ūdens kvalitātei. Uzsvars tika likts uz to, lai arī turpmāk mēs varētu peldēties tīros ūdeņos.
Atbalstītāji – Jūrkalnes pagasta padome.

Jūrmalas Jauno dabas draugu centrs
Jūrmala
Akcijā piedalījās 130 skolēnu.
Talkā tika sakopti 350 m krastu, savākti 70 kg atkritumi un daudz metāllūžņu. Savāktie atkritumi tika sašķiroti.
Vides pulciņa dalībnieki pētīja atkritumu problēmu, bija ekskursijā uz Jūrmalas atkritumu izgāztuvi. Skolēniem radās ideja iesaistīt visus skolas skolēnus, kā arī izvest skolu ārā pie dabas. Skolēni uzzīmēja afišu, runāja ar skolēniem un skolotājiem. Lielākā daļa atbalstīja akciju ar prieku, īpaši pēc tam, kad uzzināja, ka talkai sekos pikniks! Antons Petrovs no 6. klases uz talku ieradās gumijas biksēs, lai varētu izvilkt atkritumus no upes!

Kārsavas mazpulks “Upe”
Ludzas rajons
Akcijā piedalījās 30 skolēni.
Talkā tika sakopta Avženkas upīte 1 km garumā, savākti 150 l atkritumu.
"Pārgājienā Avženkas krastos konstatējām 3 nelegālās atkritumu izgāztuves. Apsekojuma tika iesniegts pilsētas Domē, kas izraisīja Domes aktīvu reakciju, pārskatot atkritumu apsaimniekošanas darbu pilsētā un atbalstot mazpulka priekšlikumus akcijas organizēšanā. Zemes dienā tika nolemts organizēt mītiņu plašākajā nelegālajā izgāztuvē, piedaloties Administratīvajai komisijai un SIA “Kārsavas namsaimnieks”. Mazpulcēni katrā privātmājā nogādāja paziņojumu un informāciju par atkritumu apsaimniekošanas līgumu slēgšanas kārtību. Negaidīti akcijā iesaistījās Kārsavas mūzikas un mākslas skola, darinot gājiena plakātus un vides instalāciju – Par tīru pilsētu. 18.maijā, kad Kārsavā ir tirgus diena, ar mums kopā pilsētas galvenajā ielā ar plakātiem rokās izgāja Kārsavas Tautas nama jauniešu teātra studija “Aplis” un Kārsavas 2.vsk.mazpulka dalībnieces. Vienlaicīgi Romas katoļu baznīcas priesteris draudzi uzrunāja svētdienas dievkalpojumos, aicinot atbalstīt pilsētas jauniešus un aizdomāties par mūsu piesārņotājām teritorijām.
Atbalstītāji Kārsavas pilsētas dome, Romas katoļu baznīcas priesteris, SIA “Kārsavas namsaimnieks”, Kārsavas mūzikas un mākslas skola, vietējā prese: “Ludzas Zeme”, “Vietējā”, Rēzeknes TV.
Atsauksmes: "Piedaloties un organizējot akciju guvām pieredzi sadarbībā ar dažādu profesiju pārstāvjiem, ar dažādām vecuma grupām, sakopām vairākas teritorijas."

Krāslavas pamatskola
Krāslava
Akcijā piedalījās 360 skolēnu.
Talkā tika sakopti 500 m Jāņupītes krastu, savākti 270 l atkritumu.
Akcijas laikā skatījāmies videofilmu “Vai upe ir dzīva”, notika zīmējumu konkurss “Upes dzīve”, 7. klases rakstīja radošos darbus “Kā cēlušies Latvijas ezeri un upes”. Veicām arī pētījumus pēc protokoliem Jāņupītes krastā.
Atbalstītāji: vecāki, pilsētas Dome.
Atsauksmes: “Savācām tik daudz atkritumu, ka tikko spējām tos aiznest līdz konteineram.”

Kr. Valdemāra Ainažu pamatskola
Limbažu rajons
Akcijā piedalījās 76 skolēni.
Talkas dienā sakopti 2 km Blusupītes krastu, savākti 1200 l atkritumu. Atkritumi tika arī šķiroti.
Akcijas laikā notika pētījumi “Kas ir galvenie Blusupītes piesārņotāji” un “Blusupīte vēsturiskā skatījumā”, 4. klasē projekti – “Ūdens augi un dzīvnieki” un “Ūdens eksperimenti”, “Ūdens patēriņš mājās” un “Saldūdens resursi uz zemes” - 9. klasēm ķīmijas un ģeogrāfijas stundās. Ekoloģijas pulciņa dalībnieki devās ekskursija uz jūrmalu pētīt ūdensputnus.
Atbalstītāji - mežniecība, pašvaldības komunālais dienests.

Kurzemītes pamatskola
Saldus rajons
Akcijā piedalījās 91 skolēns.
Talkas dienā tika sakopti 5 km Cieceres upes un Butnāru centra dīķa krastu, savākta automašīnas krava atkritumu. Sakopšanas talkā strādāja 3., 5. un 6. klases skolēni kopā ar skolotājām un vecākiem.
3. klase projekta „Cieceres upes izpēte” ietvaros devās uz Cieceres upi, pētīja upi un tās krastus. 4. klase izveidoja spēli „Dzīvais ūdens”, 6. klase - „Upe un māksla”. Cieceres upes atainojums dažādos mākslas veidos – mūzikā, vizuālajā mākslā, literatūrā.
8. klase veidoja divus projektus – „Ūdens pasaule mākslā”, apgleznojot galdus un solus vizuālās mākslas kabinetā, izmantojot ūdens tēmu. Projekts „Ceļojums ūdens pasaulē”, kura rezultātā tapa vides izziņas spēle.
9. klase pētīja ūdens apgādes un attīrīšanas problēmas Saldū.
7. klase izveidoja plostu no atkritumiem (plastmasas pudelēm), kuru palaida iztīrītajā Butnāru centra dīķī.
Akcijas noslēgumā 3., 5. un 6. klases skolēni parādīja muzikāli izrādi „Pudeles ceļojums no dīķa līdz jūrai.
Atsauksmes: “Man patika, ka upe palika tīra”.

Liepājas A. Puškina 2. vidusskola
Liepāja
Akcijā piedalījās 33 skolēni.
Talkas dienā tika sakopts 1 km Baltijas jūras krasta, savākti 60 kg atkritumu.
Par ūdens tēmu tika runāts bioloģijas un ģeogrāfijas stundās, skolas avīzes korespondente apkopoja skolēnu iespaidus par talku.
Atsauksmes: "Pludmalē vajadzētu izvietot vairāk atkritumu tvertņu stikla pudelēm un plastmasai, varbūt tas palīdzētu mazināt pludmales piesārņojumu." Anna Kere, 6. klase.

Liepājas Ezerkrasta sākumskola
Liepāja
Akcijā piedalījās 358 skolēni.
Talkas dienā tika sakopti 6 km Liepājas ezera krastu, savākti 100 l atkritumu.
Skolā notika akcija “Taupīsim ūdeni!”, zīmējumu konkurss “Kopsim un saudzēsim Liepājas ezera krastu”. Tika stādīts arī “Eiropas dārzs”.

Liepājas 31. arodvidusskola
Liepāja
Akcijā pavisam piedalījās 490 skolēnu.
Talkas dienā tika sakopti 4,5 km Liepājas ezera pludmales, savākti 3 m3 atkritumu, atsevišķi savākti 45 kg PET pudeļu un 7 stikla pudeļu maisi.
Ūdens dienā skolas gaitenī izlikām plakātus un informatīvos materiālus.
Dabas zinību kabinets mēneša garumā pārvērtās par akcijas informācijas kampaņas centru. Tika gatavotas vides zīmes, karodziņi par ūdens tēmu, kas tiks izmantoti Zemes dienā, piesaistot apkārtējo uzmanību, notika plakātu konkurss, izveidots Zaļš pūķis, kas simbolizē sakoptu vidi.
Atsauksmes: "Man patīk šī akcija, jo aiz mums paliek kāds tīrs un sakopts stūrītis." Aigars Vecvagars

Lubānas vidusskola
Madonas rajons
Akcijā piedalījās 22 skolēni.
Tika sakopta Aiviekste 1,5 km garumā, savākti 18 maisi atkritumu.
Informatīvās kampaņas ietvaros tika rīkota 6.,7. klašu skolēnu vecāku aptauja par skaistākajām vietām viņu apkārtnē. Skolēni arī domāja par to, ko viņi paši varētu darīt, lai apkārtne būtu sakopta.

Natālijas Draudziņas ģimnāzija
Rīga
Akcijā piedalījās 49 skolēni.
Talkas dienā tika sakopti 1,66 km Teņņu dīķa un Vaskara ezera krastu, savākti 250 kg atkritumu. Visas grupas savāca atkritumus savās teritorijās, kā arī izveidoja vai atjaunoja soliņus peldvietās, izpļāva niedres. Savāktie atkritumi tika sašķiroti – niedres un koks tika sadedzināti vakara ugunskurā, stikls un PET pudeles izmesti Kauguros attiecīgajos konteineros.
Akcijas laikā 10. klasē pārrunātas ūdens piesārņojuma problēmas, gatavoti informatīvi plakāti pārējo klašu skolēniem.
Atsauksmes: "Bija ļoti forši, ka izdarījām ko labu."

Nirzas pamatskola
Ludzas rajons
Akcijā piedalījās 50 skolēni.
Talkas dienā tika sakopts 1 km Nirzas ezera krasta, savākti 2,5 maisi atkritumu.
Akcijas laikā notika konkurss par labāko reklāmu akcijas rīkošanai. Klases stundās 1.-6. klases skolēni devās ekskursijās uz Nirzas ezeru, iepazinās ar ezera ūdens tīrību.

Nīcas vidusskola
Liepājas rajons
Akcijā piedalījās 176 skolēni.
Talkas dienā tika sakopti 29 km Baltijas jūras un Bārtas upes krastu, savākti 7 m3 atkritumu.
Mācību stundās pievērsa īpašu uzmanību ūdens tēmai, talkā sakoptas vietas, kur skolēni visbiežāk dodas atpūsties.

O.Kalpaka Rudbāržu pamatskola
Kuldīgas rajons
Akcijā piedalījās 38 skolēni.
Talkas dienā tika sakopti 500 m Rudbāržu parka upītes krastu.
Zemes dienā notika kopīgs pasākums visai skolai, kopīga lūgšana Zemei, plakātu konkurss.
Atbalstītāji – Rudbāržu mežsaimniecība.

Pāvilostas vidusskola
Liepājas rajons
Akcijā piedalījās 12 skolēni.
Talkas dienā tika sakopti 1,7 km Sakas upes un jūras krastu, savākti 8 maisi ar atkritumiem un 6 automašīnas kravas ar sausu malku!
Akcijas laikā tika apkopota informācija par kāpu nozīmi jūras krastā, runāts par ainavas sakoptības audzinošo nozīmi. Talkas laikā līdz ar atkritumu vākšanu notika sauso koku un krūmu izzāģēšana pelēkajā kāpā. Noslēgumā visi spēlēja spēles.
Atbalstītāji: Pāvilostas Domes sabiedrisko darbu organizatori, muzeja darbinieki.

Robežnieku pamatskola
Krāslavas rajons
Akcijā piedalījās 21 skolēns.
Talkas dienā tika sakopti 1200 m Lielā Gusena ezera krastu, skolas apkārtne, savākti 300 l atkritumu.
Akcijas laikā tika izgatavots informatīvs stends par Ūdens dienu.
Skolēni devās ceļojumā uz tuvējo dīķmalu, zīmēja dabā, veica individuālus pētījumus, devās ceļojumā pie ūdeņiem ar fotoaparātu.
Atbalstītāji – Robežnieku pašvaldība, Indras mežniecība.

Saulkrastu vidusskola
Rīgas rajons
Akcijā piedalījās 192 skolēni.
Talkas dienā sakopti 2 km Rīgas jūras līča piekrastes un meža, savākti 75 maisi ar atkritumiem.
Skolēni centās savos zīmējumos, fotoattēlos, smilšu gleznās parādīt Saulkrastu jūrmalas skaistumu, intervēja saulkrastiešus par jūru šodien un rīt, veidoja nākotnes vīzijas, kādai būtu jāizskatās Saulkrastu jūrmalai nākotnē. 6. klašu skolēni noskaidroja, kādus veļas pulverus lieto iedzīvotāji un saskaņā ar VAK ieteikumiem izstrādāja ieteicamo veļas pulveru reklāmu.
Atbalstītāji - Saulkrastu Dome apgādāja talciniekus ar maisiem un cimdiem, komunālserviss aizveda visus savāktos atkritumus.
Atsauksmes: "Es sapratu, ka ir ļoti, ļoti netīra jūrmala." Zane, 5. klase.

Stacijas pamatskola
Balvu rajons
Akcijā piedalījās 14 skolēni.
Visa skola 7. aprīlī devās sakopt skolas apkārtni un pagasta centru, Kurnas upi. Talkas dienā tika sakopts 1 km Kurnas upes krastu.
Aprīlī visās stundās tika iekļautas dabas aizsardzības tēmas. Skolēni veidoja telpisku aplikācijas darbu “Ūdens dzīlēs”, izveidoja ilustratīvu plakātu “Zeme, mūsu kopīgās mājas”. Katrs skolēns saņēma Zemes nedēļas sertifikātu.
Atbalstītāji: Kubuļu pagasta pašvaldība.

Staiceles pamatskola
Limbažu rajons
Akcijā piedalījās 130 skolēni.
Talkas dienā tika sakopts 1 km Salacas krastu, savākts ļoti daudz atkritumu.
Akcijas laikā bioloģijas stundās notika pārrunas par bioloģisko daudzveidību. Skolēni arī zīmēja plakātus par tēmām “Par tīru vidi”, “Ūdens kvalitāte”. 1. klasē iestudēja uzvedumu “Par atkritumu šķirošanu”.
Atsauksmes: "Ceru, ka šādas akcijas būs vēl, jo ir tik patīkami izjust gandarījumu." Jana Šišlo, 8. klase

Svētciema pamatskola
Limbažu rajons
Akcijā piedalījās 92 skolēni.
Talkā tika sakopti 3 km Svētupes un Rīgas līča piekrastes, savākta 1 t atkritumu.
Katra klase izstrādāja savu projektu par ūdeni, piem. “Latvijas upes un ezeri”, “Baltijas jūras ekoloģija”, “Salacgrīvas osta vakar, šodien, rīt”. Projektu nedēļa noslēdzās ar izstādi un prezentāciju.
Ūdens dienā – 22. martā – ZBR ekologs Andris Soms 1.-4. klašu skolēniem novadīja nodarbību par ūdens augu tēmu.
Zemes dienā visa skola piedalījās talkā, sakopjot Svētupes un jūras krastus. Viss noslēdzās ar ugunskuru, atrakcijām un spēlēm.
Atbalstītāji – Salacgrīvas pilsētas komunālais dienests, Avotkalna mežniecība, AS Valsts meži.
Atsauksmes: “ Būtu nepieciešams tomēr ierīkot atkritumu urnas. Ja to izdarīs, tad arī talku būs jārīko mazāk”. Nauris Mačāns, 9. klase

Varakļānu vidusskola
Madonas rajons
Akcijā piedalījās 24 skolēni.
Talkas dienā sakopti 1,2 km Kaževas upītes krastu, savākti 80 kg atkritumu.
Pēc talkas notika pikniks upes krastā, ūdens stafete un atrakcijas.
Atsauksmes: "Es domāju, ka Kaževai bija jāstiepj tāds kā smagums uz pleciem, un mēs viņai to nastu noņēmām."

Vīgantes pamatskola
Aizkraukles rajons
Akcijā piedalījās 71 skolēns.
Talkas dienā tika sakopti 1,5 km Daugavas krasta, savākti 50 kg atkritumu.
8. klases skolēni izveidoja sienasavīzi par ūdeni un pastāstīja mazajiem bērniem par ūdens resursiem un to izmantošanu. 2. klases skolēni zīmēja zīmējumus un mācījās tautasdziesmas par ūdeni. 4. klases bērniem sporta stundā bija ūdens veiklības stafete (glāzes nešana, makšķerēšana, lēkšana pa purva ciņiem u.c.).
Zemes dienā talkas noslēgumā bija ugunskurs ar desiņām un spēlēm.
Atbalstītāji – Staburaga pagasta padome.

Vītolu pamatskola
Ludzas rajons
Akcijā piedalījās 53 skolēni.
Talkas laikā tika sakopti 0,5 km Rītupes krastu, sakopti 80 kg atkritumu, savāktie atkritumi tika izvesti uz izgāztuvi.
Zemes dienā pēc darba notika stafete ar dažādiem uzdevumiem, ugunskurs ar garšīgām desiņām, tēju un bulciņām.
Atbalstītāji – Malnavas pagasta padome, pagasta komunālais dienests, vecāki.
Atsauksmes: "Esam priecīgi par paveikto darbu, jo upes krasts ir tīrs un sakopts."

Zvejniekciema vidusskola
Rīgas rajons
Akcijā piedalījās 22 skolēni.
Talkas dienā tika sakopti 500 m Aģes upītes krastu, savākti 22 maisi atkritumu.
Akcijas laikā skolēni izpētīja dažādus jautājumus saistībā ar dzeramo ūdeni, savāca materiālus par apkārtnes ūdenstilpēm. Notika arī zīmējumu konkurss par ūdeņu aizsardzību.