Akcija skolās

Natālijas Draudziņas ģimnāzija


Dalībnieki

28 10. - 12. klašu skolēni un 2 skolotāji, 9 skolas darbinieki un absolvents.
Norise un rezultāti
Informatīvā kampaņa
Skolas dabaszinību korpusa gaitenî tika izkārti plakāti par akciju. Bioloģijas stundās par akciju tika informētas visas viddusskolas klases. Bioloģijas pulciņā - pāarunas par ūdeņu aizsardzību un "ko es varu darīt ūdeņu tīrības sagla'bāšanai?".
Bioloģijas fakultatīvajā kursā - LU Bioloģijas fakultātes profesors Druvietis nolasīja lekciju par aļgēm un to nozīmi ūdens monitoringā.

Sakopšanas talka notika bioloģijas nometnei izraudzītajā vietā.
Skolēni tika sadalīti grupās.
Meliorācijas grāvja grupa savāca atkritumus, izcirta kārklus, lai grāvis neaizaugtu un līdz ar to nepārpurvotos tuvējais mežs un pļava.
Vaskara ezera grupa vāca atkritumus, bet to bija tik daudz, ka vienīgais risinājums - atkārtot talku.
Taņņu dīķu grupa savāca atkritumus, izpļāva niedres, izcirta kārklus peldvietā, uztaisīja laipu un soliņu, izcērtot kārklus un attīrot cauruli uz izplūstošo upi Liekņu, atjaunoja kāda strautiņa atteci no dīķa.
Liekņas upes grupa: savāca atkritumus, izcirta kārklus, izpļāva niedres, izgrāba dūņas, tādejādi atjaunojot Liekņas caurteci 85 m garā posmā.
Savāktie atkritumi tika sašķiroti: dedzināmie, stikls, metāls, komposts un PET pudeles. Visi atkritumi tika nogādāti uz tiem paredzētajām vietām. Izcirstos kārklus un niedres izmantoja vakara aktivitātēm - ugunskuram, raganu slotām.
Sakoptie krasti:
meliorācija grāvis - 82 metri (5 m joslā);
Vaskara ezers - 83 metri (10 m tauvas joslā);
Teņņu dīķis (4 m joslā);
Liekņas upe 85 m (4 m platā joslā katrā krastā).
Kopā 1400 m krasta; savākti apmēra 150 kg atkritumu.


Viens no sakopšanas talkas objektiem.

w