Vides pētījumi Latvijas skolās

Gaisa pētnieku tīmeklis

www.liis.lv/gpt
Mācību projekts vides izglītībā 7.-12. klašu skolēniem, kurus interesē dabaszinību priekšmeti un informācijas tehnoloģijas. Skolēni veic pētījumus gaisa kvalitātes noteikšanai, izmantojot ķērpju un nokrišņu metodes

Dabas vērotāji

www.liis.lv/dv
Starptautisks vides izglītības projekts, kura mērķis - iepazīt dabu un apjaust cilvēka ietekmi uz to. Dabas vērotājiem ir trīs apakšprogrammas - Krastu vērotāji, kuri pēta upju, ezeru vai jūras krastus, Mežu vērotāji un programma Skaties 21. gadsimtā!. Programma apvieno tūkstošiem skolēnu no Baltijas jūras valstīm, Latvijā Dabas vērotāju pulkā ir aptuveni 150 skolas. Programmas darbību Latvijā koordinē Bērnu Vides skola (BVS).
Programmas dalībnieki vismaz reizi gadā apseko izvēlēto ūdenstilpes krasta posmu, mežu nogabalu vai apdzīvoto vietu. Pētījumu datus skolnieki ieraksta speciālās anketās, ko Dabas vērotāji sauc par protokoliem.