Biedrības Bērnu Vides skola ieguldījums vides izglītības pieejamībā
Saturs
Biedrības Bērnu Vides skola ieguldījums vides izglītības pieejamībā
Rezultāti
2015. gads
2014.gads
2013. gads
Visas lapas

Sabiedrības integrācijas fonds piešķīris finansējumu biedrības Bērnu Vides skola darbības
atbalstam.

Projekta mērķis ir veicināt ilgtspējīgas sabiedrības veidošanu Latvijā, palielinot ikviena
iedzīvotāja kompetenci ilgtspējīgas attīstības jautājumos, tādējādi stiprinot sabiedrības
līdzdalību ar vidi saistītu lēmumu pieņemšanā Latvijā.
Šo mērķi Bērnu Vides skola realizēs
• uzlabojot organizācijas darbību un tās biedru kompetenci,
• iesaistot jaunus cilvēkus organizācijas darbībā,
• piesaistot brīvprātīgos,
• uzlabojot un paplašinot BVS mājas lapas iespējas sabiedrības informēšanai, t.sk.
angļu valodā,
• atjaunojot vides izglītības nometņu programmu,
• turpinot koordinēt līdzšinējos un uzsākot jaunus vides izglītības projektus,
• paplašinot līdzdalību valsts organizāciju konsultatīvajās padomēs un darba grupās.

Society Integration Foundation has awarded funding to the project „Children’s Environmental School’s contribution to accessibility of environmental education”. The owerall goal of this long term action plan is to promote a sustainable society in Latvia, increasing everybody's competences for sustainable development, thereby enhancing public participation in environmental decision-making. This long-term goal CES will realize by the coordination of environmental education projects, organizing continuing education of teachers and school leaders, preparation of teaching aids in environmental education, organizing summer camps for children. CES website will be improved to make it available to people with learning disabilities. In order to improve cooperation with foreign partners, the English version of the website will be prepared. CES plan to improve environmental education in Latvia by participation in the environmental advisory boards and working groups of the state and local government organizations, providing regular advice to parents, school leaders and teachers.

Projekta vadītājs: Gatis Putenis

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Piešķīruma summa EUR 30093.

Sabiedrības integrācijas fonds: http://www.sif.lv
EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: http://www.eeagrants.lv
EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: http://www.eeagrants.org/


SIF_EEZ_graf_el