Biedrības Bērnu Vides skola ieguldījums vides izglītības pieejamībā - Rezultāti
Saturs
Biedrības Bērnu Vides skola ieguldījums vides izglītības pieejamībā
Rezultāti
2015. gads
2014.gads
2013. gads
Visas lapas

Ar biedrības Bērnu Vides skola (BVS) biedru kopsapulci un kopīgām radoši izglītojošām aktivitātēm 2015. gada 19. decembrī Nacionālajā botāniskajā dārzā noslēdzies projekts „Biedrības Bērnu Vides skola ieguldījums vides izglītības pieejamībā”, kas nodrošināja biedrības darbu 2013.-2015. gadā.

Šai laikā BVS pilnveidojusi saziņu ar sabiedrību, būtiski uzlabojot mājas lapu un izveidojot profilus nozīmīgākajos sociālajos tīklos, tādējādi paplašinot iespējas informēt sabiedrību par vides un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem. Piesaistot un apmācot jaunus brīvprātīgos, BVS ir atjaunojusi nometņu programmu un sarīkojusi divas vides izglītības nometnes bērniem, kā arī vides radošo darbnīcu XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Ar Erasmus+ programmas atbalstu noorganizēta brīvprātīgo komandas  mācību vizīte Lielbritānijā, no kuras atvestas idejas interesantām un aizraujošām āra nodarbībām, kas tiks īstenotas turpmākajā BVS darbībā. BVS biedru kopsapulcē jaunieši pilnveidoja apgūtās prasmes, vadot radoši izglītojošas aktivitātes Nacionālajā botāniskajā dārzā.

Projekta laikā ir uzsākti arī 4 starptautiski un 5 nacionāla mēroga projekti, organizēti pedagogu profesionālās pilnveides kursi un semināri, notikuši BVS biedru kompetences paaugstināšanas pasākumi, uzsākta sadarbība ar Dabas aizsardzības pārvaldi Sabiedriskā monitoringa programmas popularizēšanā. BVS darbojas dažādos sadarbības tīklos – starptautiskās GLOBE programmas ietvaros, Vides izglītotāju asociācijas un citos. Biedrība turpina piedalīties ar vides un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem saistītu lēmumu pieņemšanā, aktīvi darbojoties Latvijas Vides aizsardzības fonda konsultatīvajā padomē un Valsts izglītības satura centra vides interešu izglītības ekspertu padomē. Šajā laikā biedrība ir arī ieguvusi sabiedriskā labuma organizācijas statusu, kas palīdzēs dažādot finansējuma avotus. Projektā iegūtā pieredze un jaunās idejas dod pamatu turpmākajam biedrības darbam.

DSC 4948DSC 4951DSC 5008

With a general meeting of Children’s Environmental School’ at the National Botanical Garden 19th December 2015 the project „Children’s Environmental School’s contribution to accessibility of environmental education”  concluded.

During the project the communication with society was advanced by significant improvements of the website and establishing profiles in major social networks thus widening capacity to rise society’s awareness of environmental and sustainable development’s issues. CES resumed summer camping program by attracting and tutoring new voluntaries, and organised two environmental education camps for children and environmental education workshop during the 11th Youth Song and Dance Festival in Riga. The volunteer team went to the study visit to United Kingdom with support of Erasmus program and brougth back ideas for interesting and attractive outdoor activities. The new acquired skills volunteers improved at the general meeting by organising educational and creative activities in the National Botanical garden.

During this project CES implemented 4 international and 5 national projects, organised professional training courses and seminars for teachers, training events for CES members, and cooperation with the Nature Conservation Agency started. CES continue to participate in the different cooperation networks - international GLOBE program, Environmental Educators Association’s and others. CES continue to participate in the decisionmaking regarding to environmental and sustainable development issues by active work in the Latvian Environmental Protection Fund’s Advisory Council and Environmental Education Experts Council of the National Centre for Education. During this period CES attained status of public benefit organization which will help to diversify sources of funding. Experience and new ideas gained during this project lays foundation for organisation’s future work.