Izglītība pārmaiņām

Ar Comenius 2.1. programmas atbalstu septiņu Baltijas jūras reģiona valstu 11 partneri Upsalas Universitātes (Zviedrija) vadībā 2005. gadā uzsāka kopīgu projektu “Izglītība pārmaiņām” (Education for Change), kura mērķis bija paaugstināt pedagogu zināšanas par ilgtspējīgu attīstību visos izglītības līmeņos. Projekta rezultātā ir izstrādāts un aprobēts studiju kurss “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” pedagoģijas maģistriem, sagatavota izdošanai skolotāju grāmata „Izglītība pārmaiņām – ilgtspējīgas attīstības mācīšanas un mācīšanās rokasgrāmata”, izmēģināta jauna skolotāju tālākizglītības metode - studiju apļi, un elektroniski izdotas rokasgrāmatas studiju apļu dalībniekiem un konsultantiem. Projektu Latvijā koordinēja Bērnu Vides skola, kā partneri piedalījās Daugavpils Universitāte un Vides izglītotāju asociācija. Projekta laikā noorganizēti 15 studiju apļi skolotājiem un studentiem dažādos Latvijas rajonos, pavisam ilgtspējīgas attīstības jautājumos izglītoti 142 dalībnieki.
Lai plašāk izplatītu projekta rezultātus, 2008. gada 19. septembrī Vides ministrijā notika starptautiska zinātniska konference „Izglītība pārmaiņām: no teorijas līdz praktiskai rīcībai”, kuras laikā projekta dalībnieki no Latvijas un kaimiņvalstīm dalījās iegūtajā pieredzē, un kopā ar Latvijas universitāšu mācībspēkiem, skolotāju tālākizglītotājiem un neformālās izglītības pārstāvjiem diskutēja par izglītības ilgtspējīgai attīstībai integrācijas iespējām, problēmām un to risinājumiem dažādās izglītības pakāpēs, kā arī iepazīstināja ar izstrādātajiem metodiskajiem materiāliem.
Dalībnieki tikās trīs dažādās darba grupās, kurās meklēja iespējas izglītības ilgtspējīgai attīstībai integrēšanai augstskolu studiju programmās, pedagogu tālākizglītības kursos un mācību grāmatās. Darba grupās norisinājās ļoti aktīvas un produktīvas diskusijas, kuru rezultātā tapušie ieteikumi tika iekļauti konferences rezolūcijā.
Konferenci organizēja Bērnu Vides skola sadarbībā ar Valsts jaunatnes iniciatīvu centru, Daugavpils Universitāti, Vides izglītotāju asociāciju, Vides ministriju, Pasaules Dabas Fonda (WWF) Zviedrijas nodaļu, Friedriha Eberta fondu, I.Kanta Krievijas Valsts Universitāti un Tallinas Universitāti.
Konferenci atbalstīja Latvijas Vides aizsardzības fonds, Friedriha Eberta fonds un Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs.

Projekta vadītāja: Valdy Linne. Projekta koordinatore Latvijā Inese Liepiņa

Projektu atbalstīja: ES Comenius 2.1. programma, Latvijas Vides aizsardzības fonds, Friedriha Eberta fonds, Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs

Dalībvalstis: Zviedrija, Somija, Igaunija, Lietuva, Latvija, Polija, Krievija