Skola Litenes pamatskola, 5. klase
Projekts Daudzveidīgā Pededze
Veselības mācība un
apkārtnes mācība
Irīna Grahoļska

Projekta dalībnieki iepazinās ar literatūru un agrāk savāktajiem materiāliem par Pededzi, apsekoja vairāk nekā 5 km garu upes posmu, apmeklēja hidrometeoroloģisko posteni.
Izpētītajā upes posmā projekta dalībnieki atklāja 11 kraujiņas un 3 tūristiem piemērotas atpūtas vietas, noteica ūdensaugus un dzīvniekus, pēc tam tos zīmēja.
Atklājumus skolēni iezīmēja kartē, tajā attēloja arī iecienītākās makšķerēšanas vietas. Iepazina Pededzes pietekas; noskaidroja, kur tālāk nokļūst Pededzes ūdeņi.
Projekta dalībnieki secināja, ka upes krasti ir ļoti mainīgi – ozolaudzes mijas ar ievu biezokņiem un pļavām, kārklu audzēm un apiņu džungļiem. Pagasta centrā upes krasts ir ļoti sakopts, bet koku izciršanas dēļ nobrūk krasti.

 

Projekts Pededze liteniešu likteņos
Vēsture Sarmīte Locāne

Skolēni centās noskaidrot visu par tiltiem u.c. upes šķērsošanas iespējām pagastā.
Ejot pārgājienā gar upi un atceroties vietējo iedzīvotāju stāstīto, skolēni pētīja, cik plaša teritorija applūst palos un plūdos.
Projekta dalībnieki iepazinās ar agrāk savāktajiem materiāliem par upi un pagasta vēsturi, zīmēja tiltu skices, uzmērīja tiltus, pētīja, no kāda materiāla tie ir celti.
"Pāri Pededzei mūsu pagastā var tikt pa šosejas tiltu, dzelzceļa tiltu, kājinieku tiltu, pa trosēm, brasliem vai pārcelties ar laivu. Viens tilts ir nopostīts."
"Uz upes pirms 50 gadiem uzcēla spēkstaciju, kura pastāvēja tikai pusgadu, jo aizsprosts bija uzbūvēts nepiemērotā vietā."
"Tilta uzmērīšana ir grūta – visu laiku juka margu un gulšņu skaits."
"Uzdot jautājumus un citus intervēt ir ļoti grūti."
Projekta gaita un rezultāti dokumentēti fotogrāfijās.

Projekts Pededzes vārds zinātnē, literatūrā un mākslā
Latviešu valod un literatūra Inguna Freimane

Projekta dalībnieki veidoja grāmatu par Pededzi. Pētīja, cik bieži daiļliteratūrā un mākslā sastopams vārds "Pededze", kā tautasdziesmās atspoguļoti Pededzes krastu biotopi.
Skolēni vāca, studēja un apkopoja folkloras materiālus, vāca sinonīmus, apvidvārdus, vecvārdus. Apguva arī bioloģijas terminus – "biotops", "suga", "atsegums" u.c.
Secinājumi: literāti un mākslinieki maz pieminējuši Pededzi, galvenokārt tā sastopama novadnieku daiļradē. Arī tautasdziesmās maz atrodams Pededzes vārds, toties daudz tautasdziesmu par kokiem, dzīvniekiem un ainavām.
Projekta dalībnieki izpētīja vietas, no kurām paveras skaistākie skati uz upi, un izplānoja, kā tās labiekārtot.