Skola Slokas pamatskola, 8. b klase
Bioloģija Indra Krūmberga
Vēsture Jūnija Vanaga
Ģeogrāfija Iveta Kravinska

Projektu tēmu izvēle ir ļoti cieši saistīta ar mācību programmā paredzēto vielu.

Tā bioloģijā tapa projekti:
"Gliemji Lielupē pie Slokas",
"Barošanās ķēdes",
"Zivis";

vēsturē:
"Tvaikoņu laiks Lielupē",
"Revolūcija pie upes";

ģeogrāfijā:
"Lielupes makets",
"Krasta līnijas izmaiņas",
"Zemūdens pasaule",
"Plūdi Lielupē Slokas - Jūrmalas rajonā",
"Upes morfoloģiskie procesi".

Lielākā daļa projektu izstrādāti kā skolēnu zinātniskie darbi.