Skola Staļģenes pamatskola, 6. klase
Projekts Dzīve upes krastā
Mājturība Anda Skrupska
Ķīmija Gita Ziemele
Latviešu valoda un  literatūra Vita Čekanovska
Bioloģija Gita Ziemele
Ģeogrāfija Gita Ziemele

Projekta dalībnieki vēlējās noskaidrot, kāpēc cilvēki dzīvo pie upes, kaut arī šī teritorija pavasaros applūst? Skolēni veica aptauju "Plūdu ietekme", izveidoja anketu "Ko jums nozīmē upe?", pārbaudīja ūdens tīrības pakāpi.
Projekta ietvaros skolēni devās mācību ekskursijā uz Latvijas Lauksaimniecības universitāti. Hidromeliorācijas fakultātē uzzināja, kā rodas plūdi, kā bioloģiskajās attīrīšanas iekārtās baktērijas kanalizācijas ūdeni "pārvērš" atkal tīrā ūdenī.
Projekta gaitā skolēni uzzināja, ka upe ir kļuvusi seklāka nekā agrāk, tādēļ vairs nav kuģojama.
Skolēni zīmēja auduma fragmentus, markas par upes tēmu; rakstīja pasakas un jaunrades darbus par Lielupi; sakopa pagasta teritorijā esošās peldvietas Lielupē.