Skola Tirzas pamatskola, 8. klase
Projekts Cilvēka darbības ietekme uz līdzsvaru dabā
Ģeogrāfija Dzintra Ceriņa
Vizuālā māksla Dzintra Ceriņa
Sociālās zinības Dzintra Ceriņa

Projekta ideja – izzināt, kā upi ietekmē cilvēku saimnieciskā darbība, salīdzināt cilvēka pārveidojošo darbību dažādos laikos, izzināt aktuālās problēmas, to rašanās cēloņus.
Projekta dalībnieki iepazinās ar izziņas avotiem: kartēm, literatūru, skolēnu pētniecības darbiem; intervēja vietējos iedzīvotājus: zemniekus, agronomus, Āžu HES operatoru; pētīja objektus dabā – divas zemnieku saimniecības, upes krastu, izcirstu un apstādītu meža nogabalu, priežu sēklaudzētavu un Āžu HES.
Pierakstīja, zīmēja, fotografēja, kopēja kartogrāfisko materiālu, uzņēma videofilmu.
Projekta gaitā iegūtas karšu kopijas par mežiem, to stāvokli, apsekoti mežu nogabali dabā. Secinājumi – nav izpildīts mežu atjaunošanas plāns upes baseinā; meliorācijas sistēma netiek apsekota un kopta, tādēļ tā nedarbojas; drenas pieaugušas ar krūmu saknēm, kurmji un ūdensžurkas drenas aizsprostojušas; liela zemes platība piesārņota ar nezālēm un mehāniski – lai šo zemi atkal sāktu izmantot lauksaimniecībā, nepieciešami lieli kapitālieguldījumi.
Projekta laikā skolēni sākuši uzņemt videofilmu. Skolēnu pētījumi, atklājumi un secinājumi publicēti speciālā Tirzas pagasta avīzē "Tilzeskrasts".
Skolēni uzrakstīja "Deklarāciju par atbildību Dabai", kas   publicēta Gulbenes rajona laikrakstā "Dzirkstele" (07.10.2000.).

 

Projekts Tirzas upes ielejas makets
Ģeogrāfija Ausma Raģele

Tirzas upei pagasta teritorijā ir izteikta, plaša ieleja, kas atgādina senleju. Lai labāk parādītu tās savdabīgumu, projekta grupa nolēma veidot maketu Tirzas ielejai pagasta teritorijā mērogā 1: 10 000. Maketa būve balstīta uz topogrāfiskās kartes izpēti. Secinājums: lasīt topogrāfisko karti nav nemaz tik vienkārši; bet maketā viss redzams kā uz delnas.
Paralēli maketa būvei projekta dalībnieki pārgājienos meklēja Tirzas izteku un ieteku Gaujā, fotografēja iezīmīgās un skaistās Tirzas ielejas vietas.

 

Projekts Tirzas upes tīrības pakāpes noteikšana
Bioloģija Iveta Ziepniece

Projekta dalībnieki pēc ūdensaugiem un ūdensdzīvniekiem noteica ūdens tīrību. Secināja, ka dažādās Tirzas upes vietās tā atšķiras. Tirzas centrā, kur straumes ātrums ir mazāks, tīrības pakāpe ir 1,3 – 1,7; par to liecina daudzie maksteņu kāpuri un sānpeldes. Lejpus HES, kur straume ātrāka un vieta mazāk apdzīvota, tīrība ir 0,0 – 1,5; par to liecina strautene un ūdenssūnas. Vecupe ir ļoti netīra – 2,5 – 3,5; atrasts ūdens ēzelītis un dēles. To sekmē gan dabiskie apstākļi – stāvošs ūdens, gan cilvēku radītais piesārņojums.