Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi
Saturs
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi
Mācoties no dabas
Iedvesmot skolēnus dabaszinātnēm
Skolēnu uzņēmējspējas attīstīšana izmantojot aprites ekonomikas principus
Mācīšanās ārā skolēnu aktīva izziņas procesa veicināšanai
Dabaszinātnes pilsētā
Visas lapas

Bērnu Vides skola organizē pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi, piedāvājot A programmas seminārus un kursus.

Kursu programmas saskaņotas Rīgas izglītības un informatīvi metodiskajā centrā, un Ogres novada pašvaldībā, kursu dalībnieki saņem apliecības par profesionālās kompetences pilnveidi.

SAM 3024 samKursi quot Iedvesmot skolenus 2

Mācoties no dabas: inovatīva pieeja izglītībai ilgtspējīgai attīstībai

Kursi piedāvā mūsdienu aktuālajām tendencēm izglītībā atbilstošu metodiku un plānošanas rīkus, lai mācību procesā tiktu īstenota skolēnu kompetenču attīstība. Šīs kompetences ļaus skolēniem aktīvāk piedalīties videi draudzīgas ekonomikas un sabiedrības veidošanā. Mācību procesa centrā ir skolēna mācīšanās, kas balstīta uz atklājumiem un nodrošina skolēnu līdzdarbošanos. Kursu programmas (A programma 16 stundu apjomā) saskaņojuma Nr. RIIMC-14-039.

Vairāk par kursu programmu šeit.

Iedvesmot skolēnus dabaszinātnēm, izmantojot daudzveidīgus vides izzināšanas paņēmienus

Kursi piedāvā metodiku un plānošanas rīkus, lai dabaszinātņu mācību procesā tiktu sekmēta skolēnu mācīšanās motivācija. Kursu dalībnieki pilnveidos pedagoģisko kompetenci, apgūstot daudzveidīgas pieejas un metodes gan teorētiski, gan praktiski, kā arī nostiprinās izpratni, pielietojot apgūto praksē un analizējot rezultātus.

Kursu laikā pedagogi varēs apgūt 2 no 3 izvēles moduļiem:

1. Digitālo tehnoloģiju izmantošana 6 – 16 gadus vecu skolēnu dabaszinātņu mācīšanās motivācijas veicināšanai.

2. Agrīnas pētnieciskas izziņas īstenošana 6 – 12 gadus vecu skolēnu dabaszinātņu mācīšanās motivācijas veicināšanai.

3. Pieejas un paņēmieni 6 – 14 gadus vecu skolēnu ar zemiem mācību sasniegumiem dabaszinātņu mācīšanās motivācijas veicināšanai.

Vairāk par kursu programmu šeit.

Skolēnu uzņēmējspējas attīstīšana atbilstoši aprites ekonomikas principiem

Kursos izzināsim, kā daba var iedvesmot mūs meklēt jaunus veidus, kā organizēt ražošanas procesu, kas ne tikai nekaitē dabai, bet to pat atjauno.

Kursu dalībnieki:

 • pilnveidos izpratni par mūsdienīgu uzņēmējdarbības izglītību;
 • pilnveidos izpratni par zaļo uzņēmējdarbību;
 • iepazīsies ar aprites ekonomikas pamatprincipiem;
 • iepazīsies ar dabas principiem un to izmantošanu āra nodarbību veidošanai.

Kursu programmas (A programma 20 stundu apjomā) saskaņojuma Nr. RIMC-17-294

Vairāk par kursu programmu šeit

Mācīšanās ārā skolēnu aktīva izziņas procesa veicināšanai

Kursi piedāvā metodiku, lai mācību procesā tiktu veicināta skolēnu aktīva izziņa ārpus skolas telpām.

Dalībnieki diskutēs par āra mācīšanās nozīmi un pamatojumu, izmēģinās praktiskas aktivitātes ārā, gūs idejas āra nodarbību organizēšanai dažādos mācību priekšmetos vai ārpusstundu nodarbībās.

Kursu programmas (A programma 20 stundu apjomā) saskaņojuma Nr.6-1/19

Vairāk par kursu programmu šeit

Dabaszinātnes pilsētā

Kursu programma izstrādāta projekta «Dabaszinātnes pilsētā» ietvaros.Kursos izmēģināsim projektā izstrādātos mācību materiālus, kas mudina skolēnus doties ārā un apgūt dabaszinātnes pilsētvidē, izmantojot to kā laboratoriju zinātniskai izpētei.

Vairāk par kursu programmu šeit


Kāda būs mūsu nākotne? Kā mēs tur nokļūsim? Kas var sniegt mums gaišāku un laimīgāku nākotni?

Uz šiem un citiem jautājumiem meklēsim atbildes kursu programmā "Mācoties no dabas: inovatīva pieeja izglītībai ilgtspējīgai attīstībai".
Mācoties no dabas mēs varam mainīt mūsu sabiedrību, lai tā būtu līdzīgāka dabai - bagātīga, skaista un nepiesārņota. Kursi piedāvā mūsdienu aktuālajām tendencēm izglītībā atbilstošu metodiku un plānošanas rīkus, lai mācību procesā tiktu īstenota skolēnu kompetenču attīstība. Šīs kompetences ļaus skolēniem aktīvāk piedalīties videi draudzīgas ekonomikas un sabiedrības veidošanā. Mācību procesa centrā ir skolēna mācīšanās, kas balstīta uz atklājumiem un nodrošina skolēnu līdzdarbošanos.

Projekta "Mācoties no dabas" ietvaros nodarbības aprobējuši 239 skolotāji vairāk kā 60 Latvijas skolās. Nodarbības izmantojamas dabaszinību, dabas zinātņu, sociālo zinību, mājturības un tehnoloģiju, valodu, mākslas, mūzikas, informātikas, matemātikas apguvei, kā arī dažādu pulciņu programmās. Vispiemērotākās tās būs 5.-9. klašu skolēniem, bet izmantojamas arī citās klašu grupās.

Kursu programmas (A programma 16 stundu apjomā) saskaņojuma Nr. RIIMC-14-039.

Kursu dalībnieki saņems:

 • nodarbību materiālus dažādiem mācību priekšmetiem;
 • ieteikumus nodarbību vadīšanai;
 • kompetenču novērtēšanas metodiku;
 • pasniedzēju konsultācijas un atbalstu nodarbību izmēģinājumu laikā skolā;
 • apliecības par 16 stundu pedagogu profesionālās pilnveides kursu beigšanu.

Kursu norises laiks: Tiks paziņots

Kursu norises vieta: Rīga

Kursus iespējams organizēt arī pie jums novadā, saskaņojot laikus.

Kursu vadītājas: Elita Lavrinoviča, Dace Pole.

Mācību maksa: 50 EUR

Vairāk par projektu "Mācoties no dabas"


Kursi piedāvā mūsdienu aktuālajām tendencēm izglītībā atbilstošu metodiku un plānošanas rīkus, lai dabaszinātņu mācību procesā tiktu sekmēta skolēnu mācīšanās motivācija. Kursu dalībnieki pilnveidos pedagoģisko kompetenci, apgūstot daudzveidīgas pieejas un metodes gan teorētiski, gan praktiski, kā arī nostiprinās izpratni, pielietojot apgūto praksē un analizējot rezultātus. Projekta "Iedvesmot skolēnus dabaszinātnēm" laikā metodes aprobējuši 116 skolotāji ar 1340 skolēniem 8 ES dalībvalstīs.

Kursu laikā pedagogi varēs apgūt 2 no 3 izvēles moduļiem:

1. Digitālo tehnoloģiju izmantošana 6 – 16 gadus vecu skolēnu dabaszinātņu mācīšanās motivācijas veicināšanai.
Digitālās tehnoloģijas dabaszinātņu satura apguvei un to pedagoģiskais potenciāls motivācijas sekmēšanai. Digitālo tehnoloģiju lietošanas labās prakses piemēri.

2. Agrīnas pētnieciskas izziņas īstenošana 6 – 12 gadus vecu skolēnu dabaszinātņu mācīšanās motivācijas veicināšanai.
Pētniecisks mācību process dabaszinātnēs, tā realizēšanas īpatnības 6 – 12 gads veciem bērniem. Pētnieciskas aktivitātes un to motivējošais potenciāls.

3. Pieejas un paņēmieni 6 – 14 gadus vecu skolēnu ar zemiem mācību sasniegumiem dabaszinātņu mācīšanās motivācijas veicināšanai.
Praktiska aktivitāte, tās analīze. Rekomendācijas skolēnu ar zemiem mācību sasniegumiem dabaszinātņu mācīšanās motivācijas veidošanās sekmēšanai: pieejas, metodes un līdzekļi. Diferenciācija mācību procesā, vienlaicīgi strādājot ar skolēniem, kam ir zemi un augsti mācību sasniegumi.

Kursu programmas (A programma 20 stundu apjomā) saskaņojuma Nr. RIIMC-15-301

Kursu norises laiks: Tiks izziņots

Norises vieta: Tiks izziņota

Kursu vadītājas: Daiga Kalniņa, Inese Liepiņa, Ieva Kalka

Kursu dalības maksa: 62 EUR

Vairāk par projektu "Iedvesmot skolēnus dabaszinātnēm"


Kāda būtu pasaule, ja ekonomikā tiktu izmantoti dabas principi?

Nākotnē jauniem cilvēkiem būs nepieciešama uzņēmējspēja, lai pasargātu dabu, no kā mēs visi esam atkarīgi, tai pašā laikā nodrošinot sabiedrībai nepieciešamās preces un pakalpojumus. Svarīgākais ir izpratne par to, kā daba darbojas un kā šos principus var pielietot uzņēmējdarbībā. Kursos izzināsim, kā daba var iedvesmot mūs meklēt jaunus veidus, kā organizēt ražošanas procesu, kas ne tikai nekaitē dabai, bet to pat atjauno.
Kursos izzināsim, kā daba var iedvesmot mūs meklēt jaunus veidus, kā organizēt ražošanas procesu, kas ne tikai nekaitē dabai, bet to pat atjauno.

Kursu dalībnieki:

 • pilnveidos izpratni par mūsdienīgu uzņēmējdarbības izglītību;
 • pilnveidos izpratni par zaļo uzņēmējdarbību;
 • iepazīsies ar aprites ekonomikas pamatprincipiem;
 • iepazīsies ar dabas principiem un to izmantošanu āra nodarbību veidošanai.

Kursu programma un materiāli veidoti ciešā sadarbībā ar Latvijas skolotājiem un uzņēmējiem, balstīti uz reāliem biznesa labās prakses piemēriem, ietver nepastarpinātu mācīšanos no dabas tieši dabas vidē. Nodarbības izmantojamas dabaszinību, bioloģijas, ģeogrāfijas, fizikas, ķīmijas, mājturības un tehnoloģiju, sociālo zinātņu, ekonomikas pamatu, dzimtās valodas, svešvalodu, informātikas, matemātikas apguvei, kā arī interešu izglītības programmās. Vispiemērotākās tās būs 5.-9. klašu skolēniem, bet izmantojamas arī citās klašu grupās.

Kursu programmas (A programma 20 stundu apjomā) saskaņojuma Nr. RIMC-17-294

Kursu dalībnieki saņems:

 • nodarbību materiālus dažādiem mācību priekšmetiem;
 • ieteikumus nodarbību vadīšanai;
 • kompetenču novērtēšanas metodiku;
 • apliecības par 20 stundu pedagogu profesionālās pilnveides kursu beigšanu.

Kursu norises laiks: Kursu pirmā nodarbība 2019. gada 1. februārī, otrās nodarbības laiks tiks precizēts.

Dalības maksa: 56 EUR

Kursu norises vieta: Rīga

Pieteikties elektroniski līdz 15. janvārim

Vairāk par projektu "Zaļākai uzņēmējdarbībai Eiropā"


Mācīšanās ārā palīdz labāk izprast apkārtējo pasauli un dod iespēju izzināt reālas problēmas, tā mācīšanos saista ar ikdienas dzīvi. Pētījumi pierādījuši āra mācīšanās priekšrocības – skolēniem ir augstāka mācību motivācija, labākas sekmes, tā pozitīvi ietekmē veselību un palīdz risināt disciplīnas problēmas.

Kursi piedāvā metodiku, lai mācību procesā tiktu veicināta skolēnu aktīva izziņa ārpus skolas telpām. Dalībnieki diskutēs par āra mācīšanās nozīmi un pamatojumu, izmēģinās praktiskas aktivitātes ārā, gūs idejas āra nodarbību organizēšanai dažādos mācību priekšmetos vai ārpusstundu nodarbībās.

Kursu programmas (A programma 20 stundu apjomā) saskaņojuma Nr. 6-1/19.

Kursu norises laiks: Pirmā nodarbība 28. martā, 2. nodarbība laiks tiks saskaņots ar dalībniekiem

Kursu norises vieta: Ogresgala pamatskola, Nākotnes iela 4, Ogresgala pagasts, Ogres novads

Kursu vadītāji: Inese Liepiņa, āra nodarbības vadīs Ogresgala pamatskolas skolotāji

Kursu dalības maksa: 60 EUR

Dalības maksā iekļauti kursu materiāli, kafijas pauzes izmaksas

Pieteikties elektroniski līdz 15. martam

Informācija sagatavota projekta "Mācies, dari, iesaisties!" ietvaros, ko atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no valsts budžeta programmas NVO fonds līdzekļiem.

Bērnu Vides skola aicina dabaszinātņu mācību priekšmetu skolotājus uz pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursiem. Kursu programma izstrādāta projekta "Dabaszinātnes pilsētā" ietvaros. Vairāk par projektu šeit.
Kursos izmēģināsim projektā izstrādātos mācību materiālus, kas mudina skolēnus doties ārā un apgūt dabaszinātnes pilsētvidē, izmantojot to kā laboratoriju zinātniskai izpētei. Balstoties uz izpēti, skolēni izstrādās zinātniski pamatotus risinājumus vides problēmām, domājot par veselīgu un videi draudzīgu nākotnes pilsētu.
Kursu dalībnieki saņems:

 • nodarbību materiālus dažādiem mācību priekšmetiem;
 • kompetenču novērtēšanas metodiku;
 • iespēju iepazīties ar Elektrum Energoefektivitātes centra aktualitātēm;
 • apliecības par pedagogu profesionālās pilnveides kursu beigšanu.

Kursi tiek rīkoti sadarbībā ar Elektrum Energoefektivitātes centru un ir bez maksas.
Norises laiks: Kursu pirmsā nodarbība 2020. gada 14. un 27. februārī
Norises vieta: Jūrmala, Elektrum Energoefektivitātes centrs
Pieteikties elektroniski līdz 10.janvārim